19 marca 2020

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Opolski Kurator Oświaty  otrzymuje liczne informacje oraz zapytania w wyżej wymienionej sprawie. Dzwoniący skarżą się, że zadania do pracy własnej, których często jest zbyt dużo, są oceniane przez nauczycieli, że nauczyciele realizują tematy, które nie były jeszcze omawiane w szkole, a mimo to uczniowie mają z nich zadawane prace domowe, które podlegają ocenianiu. Kolejnym zgłaszanym problemem jest fakt, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line (nieobecności są wpisywane do dziennika). Zwrócono także uwagę, że nauczyciele wysyłają uczniom zadania do realizacji o różnych porach dnia, np. o godz. 19.00 lub jeszcze później, jednocześnie zobowiązując uczniów do ich wykonania do określonej godziny dnia następnego. Takie działania ze strony nauczycieli spowodowały, że uczniowie spędzają przy komputerze czas od rana do późnego wieczora. Rodzice, którzy mają kilkoro dzieci w wieku szkolnym podkreślają, że mając w domu jeden komputer (nie zawsze z nowym oprogramowaniem), nie są w stanie sprostać takim oczekiwaniom nauczycieli. Ponadto działania takie mogą wpływać demotywująco zarówno na uczniów jak ich rodziców i zniechęcać do podejmowania jakiejkolwiek aktywności związanej z nauką w tym szczególnym czasie.

W związku z powyższym apeluję o rozwagę.

Rekomenduję jednocześnie, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie).

W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali coś w rodzaju rozkładu zajęć, w którym postaramy się zasugerować nauczycielom, z jakich materiałów mogą korzystać. Będzie to pomoc, nie sztywne przepisy. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nagle uczeń zostanie zasypany gigantyczną ilością poleceń od wszystkich nauczycieli. Dyrektor szkoły będzie człowiekiem koordynującym działania nauczycieli – tłumaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Jednocześnie wyjaśniam:

W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

  • szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
  • szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
  • zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
  • udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
  • zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
  • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

Wszelkie bieżące informacje, rekomendacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji kryzysowej, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl oraz na profilu społecznościowym naszej instytucji.

17 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

 

Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek
Opole, 19 marca 2020 r.