10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych.

Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli ojczystego, nie mogą równocześnie uczyć się tego języka jako obcego.

Jednocześnie informuję, że wcześniejsze uczęszczanie ucznia na zajęcia języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, formalnie nie uniemożliwia temu uczniowi udziału w nauce języka niemieckiego jako obcego, o ile uczeń zrezygnował z nauki tego języka organizowanej na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

W związku z tym proszę o właściwe zaplanowanie drugiego języka obcego nowożytnego na II etapie edukacyjnym w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019.

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty