25 lipca 2022

Komunikat w zmianach odnoszących się do terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina się o zmianach odnoszących się do terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany – odpowiednio zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. – rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu, można ją składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.