7 stycznia 2020

Konkurs Grantowy – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Serdecznie zapraszamy do wsparcia działań w kierunku wykorzystywania potencjału szkół dla rozwoju edukacji osób dorosłych, zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w Polsce.

Chcemy, aby szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstanie w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Oferta oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” danej społeczności lokalnej.

Formy wsparcia:
Grant w wysokości do 250 000 zł.
Sesje szkoleniowe, doradztwo, konsultacje indywidualne i grupowe, wizyty monitoringowe, forum inspiracji.

Harmonogram projektu:
I-II 2020 nabór grantobiorców,
III-IV 2020 ocena wniosków,
V 2020 podpisanie umów grantowych,
V-VIII 2020 opracowanie diagnoz potrzeb,
VIII 2020 – IX 2021 wsparcie merytoryczne i szkoleniowe dla realizatorów grantów,
IX 2020 – VIII 2021 uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Szczegóły na: http://fundacjafamilijny.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/