2 października 2020

Deklaracja dostępności oraz koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu

Od 1 września 2020 r. funkcję koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu pełni Pan Piotr Worobiec, st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zakres zadań koordynatora do spraw dostępności uregulowany został w art 14. ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Do zadań tych należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;
 3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Kuratorium Oświaty w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Opolu oraz serwisu internetowego BIP Kuratorium Oświaty w Opolu.

Serwis internetowy Kuratorium Oświaty w Opolu dostępny jest pod adresem: https://www.kuratorium.opole.pl/

Data publikacji strony internetowej: 21. 08. 2017.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30. 04. 2020.

Strona jest częściowo dostępna. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga głównie prezentacja materiałów cyfrowych.

 

Serwis internetowy BIP Kuratorium Oświaty w Opolu dostępny jest pod adresem: https://koopole.bip.gov.pl/

Strona jest dostępna.

Data publikacji strony internetowej: 01. 09. 2020.

 

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności:

st. wiz. Piotr Worobiec

adres e-mail: pworobiec@kuratorium.opole.pl

Telefon: 774524570

Telefon komórkowy: +48667395566

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Kuratorium  Oświaty w Opolu mieści się w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu na piętrze pierwszym (Wydziału Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji) oraz szóstym (pozostałe wydziały oraz biura pracowników zajmujących samodzielne stanowiska). Spełnia on podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Komunikacja pozioma oraz pionowa jest wolna od barier, poza holem budynku, ze względu na zamontowane bramki.
 2. Dostęp odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Jedyna barierą jest konieczność uzyskania karty wejściowej ze względu na zamontowane bramki na holu budynku.
 3. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością. Przed budynkiem urzędu oraz na parkingu głównym znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 5. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 7. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku przy wejściu do Wieży Piastowskiej.
 8. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę skorzystania z usług tłumacza migowego.
 2. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Kuratorium Oświaty w Opolu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 3. Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 4. Kuratorium Oświaty w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Kuratorium Oświaty w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszenia i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: kontakt@kuratorium.opole.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 4524 921 lub 417
 • przesłać SMS\MMS pod numer +48667395566
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /koopole/skrytka
 • zgłosić telefonicznie pod nr  77 4524 568 lub 572, 575, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej (6 piętro, pokój 609)

Kuratorium Oświaty w Opolu nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Pliki do pobrania:

Materiał w Polskim Języku Migowym

Tekst odczytywalny maszynowo zadania kuratora oświaty

ETR – Kuratorium Oświaty w Opolu