2 października 2020

Deklaracja dostępności oraz koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu

Od  3 października 2022 r. funkcję koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu pełni Pani Katarzyna Szott specjalista Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zakres zadań koordynatora do spraw dostępności uregulowany został w art 14. ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Do zadań tych należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;
 3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Kuratorium Oświaty w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Opolu oraz serwisu internetowego BIP Kuratorium Oświaty w Opolu.

Serwis internetowy Kuratorium Oświaty w Opolu dostępny jest pod adresem: https://www.kuratorium.opole.pl/

Data publikacji strony internetowej: 21. 08. 2017.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30. 04. 2020.

Strona jest częściowo dostępna. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga głównie prezentacja materiałów cyfrowych.

 

Serwis internetowy BIP Kuratorium Oświaty w Opolu dostępny jest pod adresem: https://koopole.bip.gov.pl/

Strona jest dostępna.

Data publikacji strony internetowej: 01. 09. 2020.

 

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności:

specjalista. Katarzyna Szott

adres e-mail: kszott@kuratorium.opole.pl

Telefon: 774524577

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Kuratorium  Oświaty w Opolu mieści się w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy
ul. Piastowskiej 14 w Opolu na piętrze pierwszym (Wydział Nadzoru Pedagogicznego) oraz szóstym (pozostałe wydziały, zespoły oraz biura pracowników zajmujących samodzielne stanowiska). Budynek spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Do obiektu przy ul. Piastowskiej 14 można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; za budynkiem, przy wejściu do Wieży Piastowskiej, znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 5, 9, 13, 15, 25 – przystanek Piastowska.

Do budynku prowadzą szerokie schody. Z lewej strony schodów jest podjazd dla wózków, z prawej strony zainstalowano platformę obsługiwaną przez pracowników – dzwonek przywoławczy znajduje się po prawej stronie platformy. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Przy wejściu znajduje się portiernia – możliwość udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. W holu głównym znajdują się:
 • biuro podawcze, w którym można złożyć dokumenty,
 • biuro przepustek, w którym można uzyskać tymczasową kartę wejściową do budynku,
 • bramki otwierane elektroniczne umożliwiające wejście do budynku pracownikom
  i osobom upoważnionym.

 

W budynku dostępna jest winda wyposażona w barierki. Przyciski windy oznaczono w języku Braille’a.

Wszystkie przeszklenia w budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Pierwszy i ostatni stopień schodów w budynku oznaczono w sposób kontrastowy. Na poręczach umieszczono informację w języku Braille’a o kondygnacji piętra.

 1. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością, na parterze –
  w Centrum Obsługi Cudzoziemców oraz na każdym piętrze budynku.
 2. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera
  o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w wyodrębnionym obszarze zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).

 

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę skorzystania z usług tłumacza migowego.
 2. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Kuratorium Oświaty w Opolu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 3. Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 4. Kuratorium Oświaty w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Kuratorium Oświaty w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszenia i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: kontakt@kuratorium.opole.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 4524 921 lub 417
 • przesłać SMS\MMS pod numer +48667395566
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /koopole/skrytka
 • zgłosić telefonicznie pod nr  77 4524 568 lub 572, 575, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej (6 piętro, pokój 609)

Kuratorium Oświaty w Opolu nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Pliki do pobrania:

Materiał w Polskim Języku Migowym

Tekst odczytywalny maszynowo zadania kuratora oświaty

ETR – Kuratorium Oświaty w Opolu