26 czerwca 2019

Kształcenie na odległość dla uczniów migrujących lub czasowo przebywających za granicą.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granica wsparcia w edukacji w formie konsultacji on-line oraz daje możliwość wyboru odpowiedniego planu nauczania.

Dzieciom i młodzieży polskiej , która obowiązek szkolny i obowiązek nauki będzie spełniała w szkołach lokalnych, proponuje realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Program ten obejmuje :edukację wczesnoszkolną, język polski i wiedzę o Polsce.

Dzieciom i młodzieży polskiej, które z różnych przyczyn nie uczestniczą w procesie edukacji w lokalnych szkołach, ośrodek umożliwia realizację obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego w systemie kształcenia na odległość poprzez realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

Uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą uzyskują świadectwa szkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tożsame ze świadectwami, które otrzymują uczniowie w szkołach polskich.

Absolwenci szkół mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, przeprowadzonych zgodnie z przepisami określonymi przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.

Szczegóły na :  www.orpeg.pl  lub pod nr tel.  0226223792