5 października 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2023 rok. Aktualne wzory wniosków.

Informujemy, że wzory wniosków w ramach NPRC 2.0. na 2023 rok nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego i są dostępne na stronie MEiN oraz w załączniku.

Dyrektorzy placówek składają do organu prowadzącego wniosek dyrektora do 31 października 2022 r. Organy prowadzące składają zbiorczy wniosek do wojewody (wysyłamy do Opolskiego Kuratora Oświaty, który w imieniu wojewody realizuje program) do 20 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Nieodzownym elementem wniosku organu prowadzącego jest załącznik (plik excel) z wyszczególnieniem placówek wnioskujących o wsparcie. Wniosek przesyłamy w wersji papierowej lub e-PUAPem, jednak wersja elektroniczna musi zawierać podpis elektroniczny wnioskodawcy (prezydent, starosta, burmistrz, wójt, prezes stowarzyszenia), a nie pracownika urzędu, co często się zdarza. Warto również przed wysłaniem wniosku w wersji papierowej sprawdzić czy wszystkie komórki wniosku i załącznika zostały poprawnie wypełnione/wydrukowane. Zdarzają się sytuacje szczególnie w przypadku pliku excel, że wydruk nie zawiera cyfr tylko formuły w niektórych komórkach (numer REGON – kolumna G, oraz Wkład % – kolumna U) co powoduje odrzucenie wniosku.

Ponadto osoba wskazana we wniosku organu prowadzącego jako osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień zobowiązana jest do wydrukowania i podpisania Klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców, której oryginał pozostaje w dokumentacji programu, a skan należy przesłać na adres rgwozdz@kuratorium.opole.pl

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny

Robert Gwóźdź 774524361

 

 

  1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej.
  3. Wniosek organu prowadzącego.
  4. Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.
  5. Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRC.