7 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznane dofinansowania w roku 2017

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 46 wniosków organów prowadzących o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 1 362 94,00 zł. Wnioski dotyczyły 183 bibliotek szkolnych. W roku 2017 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 722 866,00 zł.

Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach limitu przyznanych środków do udzielenia wsparcia zakwalifikowano 88 bibliotek prowadzonych przez 29 organów prowadzących.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 31 października 2017 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, które nie uzyskały wsparcia finansowego w bieżącym roku , lub w roku poprzednim mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2018.

Wykaz organów prowadzących szkoły zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w woj. opolskim w 2017 r.