29 listopada 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tabele monitoringowe za 2023 rok.

Zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wnioskodawcy i beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, które uzyskały w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Programu o wypełnienie załączonych tabel monitoringowych i przesłanie ich w wersji edytowalnej (pliki w formacie programu Microsoft Excel) na adres:

rgwozdz@kuratorium.opole.pl w terminie do 15 grudnia 2023 r.
Prosimy organy prowadzące – beneficjentów programu w 2023 roku – o wypełnienie Klauzul informacyjnych do przesłanych Tabel monitoringowych. Klauzule powinny być podpisane z bieżącą datą przez osoby wskazane w tabeli monitoringowej jako odpowiedzialne za realizację programu w danej placówce. Skan dokumentu (wszystkie trzy strony jako jeden dokument pdf.) należy przesłać na adres e-mail  rgwozdz@kuratorium.opole.pl

Załączone instrukcje ułatwią Państwu wypełnienie przedmiotowych tabel.

Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali wsparcia na realizację programu w 2023 roku wypełniają:

  1. Arkusz 1. Wnioski K.I 3.1 – dla placówek wychowania przedszkolnego,
  2. Arkusz 2. Wnioski K.I.3.2 – dla szkół,

Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację programu w 2023 roku dla placówek wychowania przedszkolnego wypełniają:

  1. Arkusz 1. Wnioski K.I 3.1,
  2. Arkusz 3. Umowy_ K.I.3.1
  3. Arkusz 5. Dane Sprawozd. K.I.3.1

oraz dla szkół które uzyskały wsparcie:

  1. Arkusz 2. Wnioski K.I 3.2,
  2. Arkusz 4. Umowy_ K.I.3.2
  3. Arkusz 6. Dane Sprawozd. K.I.3.2

 

Dane w poszczególne tabele należy wpisać dla każdej szkoły/placówki osobno.

Wypełnione Tabele monitoringowe należy przesłać na adres e-mail  rgwozdz@kuratorium.opole.pl

 

  1. Tabele monitoringowe
  2. Klauzula informacyjna