18 czerwca 2019

NIKO – Pilne! Prośba o niezwłoczne zgłoszenie ewentualnego zapotrzebowania dodatkowego na podręczniki Niko –do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (do 24 .06.2019r.)

Poniżej zamieszczamy treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej i zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowejdo 24 czerwca 2019 r. (włącznie).

Poniżej fragment treści pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie:

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą ewentualnego dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko”, Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.:
Niko 1 – nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016,
Niko 2 – nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017,
Niko 3 – nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018,
przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej.
Uprzejmie proszę o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów podręczników wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych egzemplarzy tych podręczników.
W informacji, obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, proszę o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej na poziomie danej klasy szkoły podstawowej. W przypadku zgłoszenia przez dyrektora szkoły po raz pierwszy zapotrzebowania na podręczniki „Niko”– proszę o wskazanie również liczby nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego – jako języka mniejszości narodowej (wzór tabeli w załączeniu).

Zainteresowanych prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i przesłanie informacji w podanym terminie (24.06. br.) na adres niko@kuratorium.opole.pl Jednocześnie przypominamy o konieczności przesyłania zamówienia w załączniku (wg wzoru) np. w formie skanu z nazwą szkoły (pieczątką szkoły i podpisem /lub pieczątką zamawiającego dyr. szkoły).

Załącznik – Wzór tabeli