9 listopada 2020

Nowe wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Dotyczą działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole podstawowej:

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.
, w tym w zakresie:

  • organizacji zajęć w szkole,
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Organizacja pracy szkoły podstawowej powinna uwzględniać także Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby większej niż 12 (14) uczniów – w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci
w szkole: jedna grupa=jedna sala.

Do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej
i stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

Należy wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

Dyrektor szkoły aktualizuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w zakresie działalności opiekuńczej w czasie epidemii, uwzględniając specyfikę placówki, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w świetlicy i innych salach,

– w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony ust i nosa.

Należy ograniczyć organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu
i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej