23 marca 2017

Obowiązek podejmowania przez rady gmin i powiatów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca 2017 r.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje do dnia 31 marca 2017 r. uchwałę, o której mowa w art. 210 lub 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w sprawie dostosowania sieci szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na mocy tych uchwał ustala się, między innymi, plany sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminy oraz obwody publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym w ww. uchwałach nie należy umieszczać projektu planu sieci szkół na okres od dnia 1 września 2019 r.