28 maja 2018

Ochrona danych osobowych

Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, szanując Państwa prywatność dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W związku z powyższym bardzo prosimy o przeczytanie tej informacji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 77 452 41 76.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl.

 1. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
  ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych
   na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiot przetwarzający).
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
  • trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenie sprawy przez Opolskiego Kuratora Oświaty, podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.