24 lutego 2020

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przedstawia ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021
Wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy  stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie być karanym sądownie;
  • zdać maturę;
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
  • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania  funkcjonariuszem w służbie stałej.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.
Więcej informacji: