19 października 2023

Ogłoszenie o kolejnym naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa opolskiego

Zgodnie z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje  kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z następujących specjalności:

chemia, geografia, fizyka, język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, matematyka, muzyka, plastyka, biznes i zarzadzanie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, kształcenie zawodowe, EDB, etyka, filozofia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, historia.

Wymagania konieczne

Do naboru ww. kandydatów może przystąpić nauczyciel, który posiada:

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 2. zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub placówce (niepełni w szkole funkcji kierowniczych),
 3. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 4. co najmniej dobrą ocenę pracy,
 5. udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
 6. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne,
 7. umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej.

 

Główne zadania doradcy metodycznego

Do zadań doradcy należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznego
  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb ucznia,
 3. opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji,
 2. prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Warunki powierzenia zadań nauczycieli doradców metodycznych

 1. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli z siedzibą w województwie opolskim, którymi są:
  • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w Opolskiego Centrum Edukacji
  • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania
   Edukacji w Opolu
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie.
 1. Wymiar i miejsce realizacji zadań nauczyciela doradcy metodycznego zostaną ustalone
  w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, w której doradca będzie zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 2. Łączny wymiar zatrudnienia w szkole lub placówce i placówce doskonalenia nauczycieli nie może przekroczyć 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego w art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnie ze specjalnością nauczyciela doradcy metodycznego.
 3. Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata,
  z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy
  niż 3 lata.

 

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe

Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego do wniosku dołącza następujące  dokumenty:

 1. CV zawierające w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,
 2. list motywacyjny wraz z koncepcją pracy nauczyciela – doradcy metodycznego,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 5. oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w szkole lub placówce, zawierające informację
  o wymiarze zatrudnienia,
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentami

Wymagane dokumenty, zawarte w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór kandydatów
do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych – podać nazwę przedmiotu/specjalności ”
należy złożyć w pokoju 609 Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, lub drogą pocztową.

 

Dodatkowe informacje

 1. Kandydaci, którym Opolski Kurator Oświaty powierzy zadania nauczyciela – doradcy metodycznego, zostaną pisemnie powiadomieni o publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, w której doradca będzie zatrudniony
 2. Powierzenia zadań następuje z dniem 1 marca oraz 1 października danego roku
  w zależności od daty wpływu dokumentów.
 3. Informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 77 45 24 361.
 4. Odwołanie nie przysługuje.

Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Opolu:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 77 452 41 76.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl.

 1. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adresiod@kuratorium.opole.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego, poprzedzone przeprowadzeniem naboru wśród nauczycieli.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • a) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • b) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • e) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • f) prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenie sprawy przez Opolskiego Kuratora Oświaty tj. przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego, podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
  i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.