19 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa opolskiego (termin zakończenia naboru: 8 sierpnia 2019 r).

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z następujących specjalności: biologia; chemia; geografia; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja wczesnoszkolna; etyka; filozofia; fizyka; historia; wiedza o społeczeństwie; informatyka; język angielski; język niemiecki; język francuski; język polski; matematyka; muzyka; nauczanie języka mniejszości narodowej; plastyka; podstawy przedsiębiorczości; technika; wychowanie do życia w rodzinie; wychowanie fizyczne; kształcenie zawodowe; wychowanie przedszkolne; szkolnictwo specjalne.

Wymagania konieczne

 Do naboru ww. kandydatów może przystąpić nauczyciel, który posiada:

 

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
  od nauczycieli;
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 3. co najmniej dobrą ocenę pracy;
 4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 6. umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.

 

Główne zadania doradcy metodycznego

Do zadań doradcy należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznego
  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb ucznia;
 3. opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Warunki powierzenia zadań nauczycieli doradców metodycznych

 1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi Opolski Kurator Oświaty
  w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli
  z siedzibą w województwie opolskim, którymi są:

  • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie

 

 1. Wymiar i miejsce realizacji zadań nauczyciela doradcy metodycznego zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, w której doradca będzie zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 2. Łączny okres zatrudnienia w szkole lub placówce i placówce doskonalenia nauczycieli nie może przekroczyć 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego w art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnie ze specjalnością nauczyciela doradcy metodycznego.
 3. Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata,
  z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata.

 

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe

Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego składa następujące dokumenty:

 • CV zawodowe;
 • list motywacyjny wraz z koncepcją nauczyciela – doradcy metodycznego;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej;
 • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w szkole lub placówce, zawierające informację o wymiarze zatrudnienia;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego nauczyciela;
 • w przypadku osób pełniących funkcje nauczyciela-doradcy metodycznego rekomendację dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentami

 1. Wymagane dokumenty, zawarte w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych – podać nazwę przedmiotu/specjalności ” należy złożyć w pokoju 609 Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu)
 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu (liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd)
  po wyżej określonym terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

 1. Komisja dokona formalnej oraz merytorycznej oceny złożonej dokumentacji.
 2. Kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i formie dalszego postępowania.
 3. Informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 77 45 24 361.

Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Opolu:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 77 452 41 76.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl.

 1. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adresiod@kuratorium.opole.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego, poprzedzone przeprowadzeniem naboru wśród nauczycieli.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenie sprawy przez Opolskiego Kuratora Oświaty tj. przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego, podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.