15 września 2022

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na Trenerów wojewódzkich

W związku z rozpoczęciem realizacji priorytetu V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja działania 5.5 pn. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na Trenerów wojewódzkich projektu. W ramach postępowania zostanie wybranych 32 Trenerów.

Kandydatem na Trenera wojewódzkiego może być:

 1. Nauczyciel-konsultant, doradca metodyczny, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, zgodne z zakresem zajęć wychowanie do życia w rodzinie (dalej: wdż);

lub

 1. Czynny nauczyciel mający minimum 5 lat stażu w prowadzeniu zajęć wdż w szkole;

który ponadto posiada:

 • doświadczenie w pracy z dorosłymi, np. w prowadzeniu zajęć/warsztatów dla nauczycieli lub rodziców;
 • znajomość zasad profesjonalnej profilaktyki zintegrowanej;
 • znajomość zagadnień biomedycznych w zakresie ludzkiej płodności.

 

Zadania Trenera wojewódzkiego:

 1. Ukończenie pięćdziesięciogodzinnego szkolenia (planowany termin 18.10.2022 – 10.12.2022).
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie (objęte wynagrodzeniem) szkoleń dla 5 grup nauczycieli szkół ponadpodstawowych w województwie w latach 2023-2025.
 3. Wspieranie nauczycieli i monitorowanie realizacji projektu w szkołach w latach 2023-2026.
 4. Sprawozdawczość z realizacji projektu w szkołach objętych opieką trenera realizowana dwa razy w roku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Dla osób spełniających wymagania z punktu I.1. zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające spełnienie wymagań punktu I.1.
 2. Dla osób spełniających wymagania z punktu I.2.:
 • Zaświadczenie o stażu pracy na stanowisku nauczyciela wdż.
 • Dokumenty poświadczające pracę z dorosłymi (np. referencje).
 • Dokumenty poświadczające wymaganą wiedzę (zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa ukończonych kursów, szkoleń, studiów, itp.).
 1. CV uwzględniające szczegółowe kwalifikacje i osiągnięcia zgodne z przedmiotowym zamówieniem wraz z oświadczeniem kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Trenera wojewódzkiego programu „Za życiem” działanie 5.5.

 

Zgłoszenia wraz ze skanem kopii dokumentów proszę nadsyłać pod adres mailowy: anna.studniczek@ore.edu.pl do dnia 26.09.2022, wysłać lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28.

Informacji udziela Anna Studniczek pod numerem telefonu: 22 345 37 57 lub adresem e-mail anna.studniczek@ore.edu.pl.