21 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, po raz kolejny zaprasza wszystkich uczniów pochodzenia romskiego do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich .

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

Poprzez organizację konkursu dąży się do motywowania uczniów do dalszego kształcenia i  rozwijania swoich umiejętności i  talentu.

Wspierając uczniów stypendiami, gwarantuje się im niezbędne środki do nauki i dalszego rozwoju. Począwszy od czerwca , comiesięczne stypendia zostaną przyznane dzieciom, które rokują nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych, plastycznych.

Dla uczniów, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej zaplanowane zostało wsparcie jednorazowe, które będzie podsumowaniem ich całorocznej pracy.

O jednorazowe nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za całoroczne dokonania, będą mogli starać się wszyscy uczniowie zakwalifikowani do finału, w tym również stypendyści.

 

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

– są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,

– są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,

– do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia,

– realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:

  •     nauki ścisłe
  •     nauki humanistyczne
  •     sztuki plastyczne
  •     muzyka instrumentalna
  •     śpiew (różne formy muzyki)
  •     taniec (różne formy tańca)

 

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa