31 marca 2017

Opiniowanie arkuszy organizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola

W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 649) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, proszę o przedłożenie Opolskiemu Kuratorowi Oświaty do dnia 8 maja 2017 r., po trzy egzemplarze arkusza organizacji szkół/placówek wraz z:

wykazem kadry pedagogicznej uwzględniającym poziom wykształcenia i kwalifikacje pedagogiczne do planowanego prowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych – załącznik nr 1,
szkolnymi planami nauczania na poszczególne etapy edukacyjne,
wykazem liczby uczniów przypadających na jeden etat psychologa, pedagoga lub logopedy w roku szkolnym 2016/2017 – załącznik nr 2.

Szkolne plany nauczania oraz tabela z załącznika nr 1 mogą być wygenerowane za pomocą programów wspomagających tworzenie arkuszy organizacji, które są używane w szkołach i placówkach o ile zawierają wymagane informacje.

Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty