10 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej wytycznymi, które umożliwią wspólną realizację tego zadania.

 1. Proszę o przedłożenie Opolskiemu Kuratorowi Oświaty do dnia 7 maja 2018 r. trzech egzemplarzy arkusza organizacji szkoły/placówki.
 2. Opinia Kuratora Oświaty będzie dotyczyła:
  • Realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów.
  • Przydzielania nauczycielom zadań zgodnie z wymaganymi do ich realizacji kwalifikacjami.
  • Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
  • Zgodności treści zawartych w arkuszu z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 3. W celu usprawnienia procedury opiniowania arkuszy organizacji uprzejmie proszę o dołączenie do jednego arkusza poszczególnych szkół/placówek oświatowych:
  • alfabetycznego wykazu kadry pedagogicznej szkoły/placówki umożliwiającego stwierdzenie czy zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia poszczególnych zajęć edukacyjnych jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami, np. wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) lub innego wzoru opracowanego przez szkołę, obejmującego wskazane dane,
  • wykazu liczby uczniów przypadających na jeden etat psychologa, pedagoga lub logopedy w roku szkolnym 2016/2017 – 2018/2019 (załącznik nr 2),
  • kserokopii odpowiednich, opracowanych we wcześniejszych latach szkolnych planów nauczania („stara ramówka”), dotyczących klas i oddziałów wymienionych w arkuszu oraz szkolnych planów nauczania dla klas II trzyletniego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz klas II technikum na lata szkolne 2017/2018 – 2020/2021,
  • w przypadku szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela (załącznik nr 3),
  • dla oddziałów klasy I, II, IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy I i II branżowej szkoły I stopnia – tygodniowego przydziału godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora oraz przyznanych przez organ prowadzący (załącznik nr 4).

Dane zamieszczone we wskazanych załącznikach mogą być wygenerowane za pomocą programów wspomagających tworzenie arkuszy organizacji, które są używane w szkołach i placówkach o ile zawierają wymagane informacje.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 ze zm.), organ nadzoru pedagogicznego wyda opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do dnia 20 maja 2018 r. Po wydaniu opinii – dwa egzemplarze arkusza opatrzone odpowiednią adnotacją Urzędu, zostaną przekazane do organu prowadzącego, trzeci(wraz z załącznikami) pozostanie w aktach Urzędu dot. danej szkoły/placówki oświatowej.

 

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty

 

Podstawa prawna:

Art. 31 ust 1 pkt 10b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

zał. nr 1 – wykaz nauczycieli

zał. nr 2 – godziny psychologa pedagoga logopedy

zał. nr 3 – szk. ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe liczba godzin ponadwymiarowych

zał. nr 4 – godziny do dysp dyr. i przyznane przez JST