22 grudnia 2021

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych. W dokumencie występują zapisy, które zalecają obostrzenia w kwestii wymogów przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

15 grudnia 2021

NPRC 2021. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

10 grudnia 2021

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że trzynastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2020/2021.

3 grudnia 2021

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – konkurs grantów

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przez partnerstwo w składzie: Fundacja Edukacyjna ODITK, Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Sztuka Włączania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2 grudnia 2021

Wspólny list Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.