15 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe […]

13 kwietnia 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku

Opolski Kurator Oświaty prezentuje wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku. Wyniki ogłoszonego konkursu.

13 kwietnia 2021

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez […]

9 kwietnia 2021

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form […]

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Przewiduje ono coroczne […]

7 kwietnia 2021

Publikacja pt. „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną w Polsce za 2020 rok”

Opracowanie zawiera szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na tle lat ubiegłych oraz informacje na temat zgonów mogących mieć związek z zażyciem środków zastępczych i/lub nowych substancji psychoaktywnych.