13 kwietnia 2018

Pierwszeństwo w zatrudnianiu nauczyciela

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w wygaszanych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 (w ostatnim roku szkolnym funkcjonowania gimnazjum), z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy

 

Ponadto w myśl art. 225 ust 2 cyt. ustawy, w przypadku, gdy względy organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć, w pierwszej kolejności warto rozważyć, czy można zaproponować mu, za jego zgodą, ograniczenie etatu. Może ono nastąpić do ½ obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum, a wynagrodzenie wówczas ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.

 

W kontekście powyższych przepisów, przypominam Państwu o obowiązku dyrektora szkoły do przekazywania kuratorowi oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w celu udostępniania tych informacji na prowadzonej przez kuratorium stronie internetowej (art. 224 ust. 1 i 2).