1 października 2019

PILNE – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo

Przypominam, że zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( Dz.U. z 2017 poz.2425 ) do dnia 15 października roku szkolnego na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.