9 grudnia 2021

Pilne. Roczne rozliczenie programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2021 r.

Uprzejmie przypominam, że organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu, zobowiązane są do złożenia informacji w terminie i w sposób określony  w umowie

na podstawie przedłożonych Kuratorowi przez organy prowadzące szkoły, dowodów poniesionych wydatków ( zestawienie – zał. nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do  15 stycznia 2022 r. ( liczy się data wpływu do urzędu ).

Szkoły objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym, sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2022 r. wg załącznika.

Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, składają wojewodom zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2022 r. według załącznika

 

 

 

  1. Zestawienie – załącznik  nr 1
  2. Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego.
  3. Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody za pośrednictwem Kuratora Oświaty w Opolu.