3 lipca 2019

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła zmiany do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki.

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa absolwenci OREW (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW (ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

a) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;

b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w zakresie:

1)            usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;

2)            udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;

3)            udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;

4)            pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;

5)            pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;

6)            działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;

7)            transportu.

 

Realizacja programu została wydłużona o rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia 2021 roku.

 

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2021 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki.

W roku szkolnym 2019/2020 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020 składane są od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 2 sierpnia 2019 r. do Oddziału Opolskiego PFRON przy ul. Katowickiej 55, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

1)            zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;

2)            planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;

3)            propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk

i wymaganych kwalifikacji pracowników,

4)            zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Szczegółowe informacje o programie „Rehabilitacja 25+” dostępne są na stronie Funduszu (www.pfron.org.pl). W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Oddziału udzielają informacji pod  numerami telefonów 77 887 20 21, 77 887 20 20 lub elektronicznie e-mail: opole@pfron.org.pl