5 lipca 2021

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 10 sierpnia 2021 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I branżowych szkół I stopnia, natomiast do  25 sierpnia 2021 r. wprowadzenie korekty w związku z ogłoszeniem wyników postępowania uzupełniającego.
Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus/ .

W załączeniu harmonogram organizacyjny – I klasy turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.