31 stycznia 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się z prośbą o weryfikację, sprawdzenie i uzupełnienie do dnia 25 lutego 2022 r. w formie elektronicznej (link oraz hasło przekazane zostały do szkół w wiadomości e- mail z dnia 19 sierpnia 2019 r.) formularza elektronicznego dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodach w klasach I i II BS pierwszego stopnia w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem miejsca odbywania turnusu (zawody deficytowe oraz turnusy odbywające się poza woj. opolskim), którzy od roku szkolnego 2022/2023 będą kształcić się w klasach programowo wyższych tj. kl.II i III, celem potwierdzenia i przekazania danych dotyczących zapotrzebowania do placówek realizujących turnusy w roku szkolnym 2022/2023. Po weryfikacji zostanie dokonany przydział na turnusy do klas programowo wyższych tj. kl. II i III w roku szk. 2022/2023 uczniów będących młodocianymi pracownikami do placówek realizujących ww. turnusy według wprowadzonych danych.
Aplikacja znajduje się pod adresem https://siko.kuratorium.opole.pl/zapotrzturnus .