22 maja 2019

Podejmowanie działań prozdrowotnych podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.

 

W związku z podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z resortami zdrowia i rolnictwa  działaniami w obszarze profilaktyki otyłości odnoszącymi się do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub ograniczenie ich do niezbędnego minimum).
W szczególności nie powinny stanowić one formy nagrody dla dziecka, a także towarzyszyć świętowaniu wspólnych uroczystości (np. Dzień Dziecka). Niedopuszczalne jest również uzyskiwanie korzyści przez nauczycieli w zamian za promocję wśród uczniów konkretnych sieci restauracji.

Organizacja przez szkoły wycieczek szkolnych ma na celu, nie tylko poznawanie kraju, jego historii, kultury, tradycji i zabytków, ale również upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę stanu zdrowia uczniów. Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierownia się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.