23 maja 2023

Podpisanie umów i realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w województwie opolskim w 2023 r.

W związku z podpisaniem 22 maja 2023 r. umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r. informujemy o zasadach realizacji programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przedstawiamy zasady realizacji zadań:

Szkoły:

1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:

Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 07.03.2023 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.

2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:

a/ planowanie zakupów książek :

Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub  wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).

W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: m.matkowska@pedagogiczna.pl.

b/ Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:

Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: m.matkowska@pedagogiczna.pl

PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.

Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej: zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt,  lecz musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu realizacji projektu edukacyjnego informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nie ma konieczności zakończenia projektu do 31.12.2023 r. Należy przyjąć zasadę, że rozpoczęcie realizacji projektu w danym oddziale oznacza spełnienie wymagań określonych w §3 rozporządzenia. Biorąc pod uwagę cykl realizacji projektu, w tym czas jego realizacji, np. kilka miesięcy, może się zdarzyć, że realizacja projektu zakończy się już w kolejnym roku kalendarzowym.

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji  tego wymagania jest planowanie podjęcia takich działań w okresie wakacji (lipiec-sierpień 2023) lub ferii zimowych roku szkolnego 2023/2024.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i publikacji o niepełnosprawności).

Przedszkola i oddziały przedszkolne:

 1. Podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach publicznych. (dokumentacja potwierdzająca współpracę, korespondencja z bibliotekami, informacje na stronie internetowej szkoły dotyczące imprez organizowanych przez biblioteki itp.)
 2. Zorganizowanie w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej (stosowna dokumentacja/informacja potwierdzająca zorganizowanie spotkania).
 3. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami (stosowna dokumentacja/informacja potwierdzająca zorganizowanie spotkania)
 4. Zorganizowanie co najmniej jednych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do placówki w ramach realizacji programu (stosowna informacja potwierdzająca zorganizowanie zajęć np. zapis w dokumentacji szkolnej).

Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2024 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.

 1. Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:
  1. do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) oraz potwierdzeń ich uregulowania,
  2. w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych,
 1. Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
  1. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 2 rozporządzenia;
  2. wnioski z realizacji programu.

Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 1. liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
 2. liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
 3. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
 4. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

Fakt zrealizowania poszczególnych zadań określonych w rozporządzeniu w odniesieniu do bibliotek potwierdza organ prowadzący w stosownym sprawozdaniu. Druki sprawozdań do wypełnienia zostaną opublikowane na przełomie października i listopada.

Pytania i szczegółowe informacje p. Robert Gwóźdź tel. 774524361