13 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”

Działania są prowadzone w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście ” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców .

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Ponadto, mając na względzie ryzyko nadużywania nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży  MEiN rekomenduje do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z inspiracji i współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schematami w ramach realizacji zadania publicznego . Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci  i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych  oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

W 2020 roku program został poddany recenzji i uzyskał opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania:

  1. Poradnia online Zawsze jest jakieś wyjście.
  2. Program edukacyjny „Loguj się z głową”.