5 czerwca 2020

Prace MEN nad przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Planowane w projekcie zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych. W najbliższym czasie planowane jest przekazanie projektu do konsultacji społecznych.

Jednym ze zgłaszanych postulatów była m.in. konieczność zmodyfikowania rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Kwestie te były przedmiotem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

W zakresie Karty Nauczyciela projekt zakłada:

  1. Wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia.
  1. Modyfikację przepisów ustawy – Karta Nauczyciela zawierających termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmianę okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne:
  • określenie maksymalnego terminu na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego);
  • uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego – nie będzie mogło być one wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo) oraz uchyleniu przepisu, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ww. ustawy;
  • skróceniu z 3 do 2 lat okresu od popełnienia czynu, po upływie którego nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo).
  1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, poprzez dookreślenie, że dyrektor szkoły nie jest obowiązany do zawieszenia nauczyciela a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, w pełnieniu obowiązków w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wnosi o orzeczenie kary nagany z ostrzeżeniem i jednocześnie waga popełnionego przez nich czynu jest mało istotna i nie jest celowe odsuwanie ich od pełnienia obowiązków.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwały prace nad szerszymi zmianami ustawowymi, dotyczącymi m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, awansu zawodowego, wynagrodzeń nauczycieli, zdalnego nauczania. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli zostały przesunięte na późniejszy termin.

Po wznowieniu prac Zespołu, potrzeby i kierunki szerszych zmian systemowych omawiane będą m.in. z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz stroną samorządową, a projekty rozwiązań zostaną poddane szerszej konsultacji społecznej.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Informacji i Promocji, dostęp dn. 4. 06. 2020.