15 czerwca 2022

Procedura typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

Składanie wniosków – zasady i terminy

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z ww. przepisami prawa stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2021/2022, ukończyli szkołę ponadpodstawową.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli ta została powołana, w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

UWAGA

Wniosek o przyznanie stypendium winien być wypełniony według  zamieszczonego wzoru.

Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnione kopie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty,
 • uwierzytelnione kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2021/2022

Sposób rozpatrzenia wniosków:

 1. Opolski Kurator Oświaty wyda opinię w sprawie złożonych wniosków.
 2. Osoba koordynująca i prowadząca sprawę sporządzi listę zbiorczą zaopiniowanych wniosków i prześle ją w wyznaczonym terminie do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 3. Osoba koordynująca zadanie zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których miała dostęp.

UWAGI:

 • Bardzo ważne jest wpisywanie danych dotyczących uzyskanych osiągnięć zgodnie z wymaganą kolejnością (informacją w nawiasie), zastosowanie przecinków oraz zakończenie pojedynczego wpisu średnikiem „;”,;
 • Przedstawione kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów z roku szkolnego innego niż 2021/2022 nie będą brane pod uwagę;
 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Opolu 6 piętro pokój 609.
 • Edytowalną wersję wniosku o przyznanie stypendium (WORD) należy również przesłać do koordynatora prowadzącego sprawę –  pani Moniki Pawlickiej – starszego wizytatora Wydziału Rozwoju Edukacji
  na adres e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl do dnia 10 lipca 2022 r.,
 • W związku z tym, że Opolski Kurator Oświaty wydaje swoją opinię o kandydacie do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną do koordynatora krótkiej opinii wychowawczej na temat kandydata do stypendium oraz informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych – również do dnia 10 lipca 2022 roku.
 • Do wniosku dołączamy klauzulę informacyjną podpisaną przez kandydata do stypendium lub jego prawnego opiekuna.

Sprawy związane ze stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 koordynuje pani Monika Pawlicka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji, e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl, tel.: (77) 45 24 212

 

Wniosek o przyznanie stypendium MEIN

Klauzula informacyjna