15 czerwca 2020

Procedura typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego
  (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

 

Składanie wniosków – zasady i terminy

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z ww. przepisami prawa Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2019/2020, ukończyli szkołę ponadpodstawową.

 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli ta została powołana, w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

 

UWAGA

Wniosek o przyznanie stypendium winien być wypełniony według  zamieszczonego wzoru.

Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnione kopie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • uwierzytelnione kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2019/2020.

 

Sposób rozpatrzenia wniosków:

 1. Opolski Kurator Oświaty wyda opinię w sprawie złożonych wniosków.
 2. Osoba koordynująca i prowadząca sprawę sporządzi listę zbiorczą zaopiniowanych wniosków i prześle ją w wyznaczonym terminie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Osoba koordynująca zadanie zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których miała dostęp.

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

 • Osoba koordynująca sprawę wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawiadamia wnioskodawców, (drogą elektroniczną lub telefoniczną) o przyznaniu stypendium, niezwłocznie po otrzymaniu informacji z MEN.
 • Ponadto lista osób, które uzyskały stypendium będzie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

UWAGI:

 • bardzo ważne jest wpisywanie danych dotyczących uzyskanych osiągnięć zgodnie z wymaganą kolejnością (informacją w nawiasie), zastosowanie przecinków oraz zakończenie pojedynczego wpisu średnikiem „;”,
 • przedstawione kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów z roku szkolnego innego niż 2019/2020 nie będą brane pod uwagę,
 • wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole,
 • edytowalną wersję wniosku o przyznanie stypendium (WORD) należy również przesłać do koordynatora prowadzącego sprawę –
  pani Moniki Pawlickiej – starszego wizytatora Wydziału Rozwoju Edukacji
  na adres e-mail : mpawlicka@kuratorium.opole.pl do dnia 10 lipca 2020 r.,
 • w związku z tym, że Opolski Kurator Oświaty wydaje swoją opinię o kandydacie do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną do koordynatora krótkiej opinii wychowawczej na temat kandydata do stypendium oraz informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych  – również do dnia 10 lipca 2020 roku.

 

Sprawy związane ze stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 koordynuje

pani  Monika  Pawlicka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji,

e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl,

tel.: (77) 45 24 566

Załączniki:

Klauzula informacyjna MEN

wniosek o przyznanie stypendium ministra