6 lutego 2024

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028r. Ważne informacje.

UWAGA! Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

  1. Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych w § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024 – 2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków”.
  2. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wydatki ponoszone z dotacji w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Oznacza to, że zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.
  3. Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni)

 

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zawarty jest przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST.

Przypominam, że zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia wydatki ponoszone w ramach realizacji programu stanowią wydatki bieżące organów prowadzących, możliwe jest dopuszczenie wydatków majątkowych, ale wyłącznie w ramach wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Nie dopuszcza się natomiast dzielenia kosztów jednego urządzenia na kilka pozycji kosztorysowych. Np. piec konwekcyjno-parowy wraz z częściami składowymi (podstawa, system myjący, sonda, zmiękczacz do wody itp.) powinien stanowić jedną pozycję w kalkulacji kosztów.

Organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w czasie trwania programu. Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane zgodnie § 6 ust.2 pkt.5 rozporządzenia, do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2024r.

Organ prowadzący szkołę do dnia 30 kwietnia 2024r. składa:

  • wniosek organu prowadzącego,
  • wykaz szkół objętych wnioskiem (zał.1)
  • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Komplet dokumentacji, którym należy się posługiwać przy składaniu wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej według ścieżki: Ministerstwo Edukacji Narodowej > Co robimy > Oświata
i wychowanie > Programy i projekty „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”,
(https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3)
i na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu  w zakładce programy ˃ posiłek w szkole i w domu.

Prawidłowo podpisane dokumenty w formie papierowej należy przesłać wyłącznie do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole. Jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP, prosimy nie składać drugiego egzemplarza w wersji papierowej! Wniosek złożony w tej formie musi być prawidłowo podpisany. Przypominam, że organ prowadzący jest zobowiązany do zweryfikowania danych przekazanych przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności. Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym. Ocenie nie będą podlegały również wnioski złożone po terminie.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu, udziela:

Halina Nowacka st. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu – tel.77 4524 421

 

 

  1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego – Posiłek w szkole i w domu.
  2. Załącznik nr 1 do wniosku – wykaz szkół objętych wsparciem finansowym w ramach programu.