15 listopada 2021

Projekt DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość) w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia

Projekt prowadzi Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia we wszystkich województwach w Polsce w losowo dobranej próbie szkół podstawowych.

Na prośbę Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie informujemy, że od września 2021 r. do grudnia 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia będzie realizował we wszystkich województwach w Polsce w losowo dobranej próbie szkół podstawowych projekt DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość) w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pn. „Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci”.

 

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (Opinia nr 57/2021 z dnia 27 października 2021). Podobne badania będą w tym samym czasie realizowane przez Światową Organizację Zdrowia. Celem projektu w 2021 roku jest monitorowanie wybranych wskaźników zdrowia i rozwoju oraz zachowań zdrowotnych uczniów klas II z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 oraz opracowanie i wdrożenie działań profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców.

 

Badanie będzie obejmowało:

– pomiary antropometryczne uczniów klas II, pomiary ciśnienia tętniczego krwi i tętna (pomiary będą przeprowadzane w zapewniającej intymność i godność dziecka atmosferze, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego);

-anonimowe badania ankietowe online skierowane do rodziców dzieci uczestniczących w badaniu dotyczące m.in. zdrowia, stylu życia dziecka, w tym zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej;

– badanie środowiska szkolnego w postaci kwestionariusza wypełnianego przez pielęgniarkę lub wyznaczonego pracownika szkoły, dotyczącego m.in. infrastruktury sportowej i organizacji wychowania fizycznego, promocji zdrowia, dostępności wybranych produktów spożywczych w szkole.

 

Realizacja projektu odbywa się we współpracy z pielęgniarkami szkolnymi, które pełnią funkcję koordynatorów wojewódzkich i realizatorów bezpośrednich badań w terenie. Wszelkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych oraz organizacyjnych badań można kierować na adres mailowy kierownika projektu: anna.fijalkowska@imid.med.pl