17 listopada 2022

Projekt Edukacyjny „Nie jestem sam – pomagam”

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych.

CELE PROJEKTU:
– Upowszechnianie wiedzy o sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych pacjentów szpitali dziecięcych.
– Kształtowanie postaw społecznych i wprowadzenie uczniów w świat wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, odpowiedzialności, altruizmu, szacunku i empatii.
– Aktywizowanie uczniów w pomaganie potrzebującym, promowanie idei
wolontariatu i dobroczynności.
– Integrowanie zespołu klasowego/grupy.
– Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
– Kształtowanie umiejętności współpracy z instytucjami pożytku publicznego.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3.10.2022 – 5.05.2023

Szczegółowe informacje.