1 lutego 2019

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy wszystkich typów szkół

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie  (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej). Wsparciem zostanie objętych 14 000 uczniów, w tym 60% uczniów zamieszkujących obszary defaworyzowane, tj. średnio i słabo zaludnione. W ramach projektu grupy uczniów wraz z opiekunami mogą skorzystać z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej (trwających od 7 do 14 dni), dzięki którym będą mogli m.in. nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. W trakcie mobilności uczniowie będą brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, w tym na rzecz społeczności lokalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, a FRSE ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół, z terminem złożenia zgłoszeń do dnia 25.02.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują na stronie internetowej: www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.

W kwestii szczegółów dotyczących projektu po stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji informacji udziela Pani Agnieszka Wielgomas, nr tel.: 22/ 463-12-15,  e-mail: agnieszka.wielgomas@frse.org.pl.