9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa opolskiego.

Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2021 r. r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa opolskiego. W wyniku weryfikacji formalnej wniosków, zespół stwierdził, że:

1.       Wpłynęło 57 wniosków placówek wychowania przedszkolnego,

1)      41 wniosków spełniało wymagania formalne i podlegały ocenie,

2)      13 wniosków nie spełniało wymagań formalnych,

3)      3 wnioski były objęte dofinansowaniem w latach 2021-2022 r.

2.       Wpłynęły 143 wnioski szkół,

1)      136 wniosków spełniało wymagania formalne i podlegało ocenie,

2)      4 wnioski zawierały błędy formalne,

3)      3 wniosek był objęty dofinansowaniem w latach 2021-2022 r.

 

 

Z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 dla województwa opolskiego przyznano środki w wysokości 597 182,00 zł. W ramach tego limitu do dofinansowania komisja zakwalifikowała wnioski 41 placówek wychowania przedszkolnego, które uzyskały od 55 – 100 pkt. oraz 63 szkół, które uzyskały od 92 – 100 pkt.

 

1.    Wnioski placówek wychowania przedszkolnego objęte dofinansowaniem. (pdf 179KB)

2.    Wnioski szkół objęte dofinansowaniem.    (pdf 188KB)

3.    Pozostałe punktowane wnioski szkół.  (pdf 192KB)

4.    Wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół, które nie spełniły wymagań formalnych.  (pdf 116KB)

5.    Wnioski dofinansowane w latach 2021-2022 r. i złożone ponownie.  (pdf 107KB)