12 marca 2019

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 33 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 64 bibliotek szkolnych. W roku 2019 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 452 304,00 zł.

Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach limitu przyznanych środków do udzielenia wsparcia zakwalifikowano 62 biblioteki prowadzonych przez 32 organy prowadzące.
Równocześnie informujemy, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Działania, które mogą być już realizowane to :

  • Przygotowanie listy książek,
  • Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  • Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książek.

Planowany termin podpisania umów – maj 2019.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 31 października 2019 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, które nie uzyskały wsparcia finansowego w bieżącym roku  lub w latach poprzednich mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2020. Będzie to ostatni nabór wniosków w ramach programu.

 

Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia w ramach NPRC w 2019