18 lipca 2017

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

W związku z podpisaniem umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r., informujemy o zasadach realizacji programu.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

  1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:

Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 07.03.2017 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.

 1. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:
   1. planowanie zakupów książek :

  Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).

  W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl

   1. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:

  Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: a.kisala@pedagogiczna.pl, wg. poniższego wzoru) – minimum na 1 tydzień przed realizacją.

Lp.

Organizator

Miejscowość

Gmina

Temat Imprezy

Data i godzina

Odbiorcy

(np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

1.

2.

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.

Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

 1. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl
 2. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.
 3. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej– zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt, lecz musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu realizacji projektu edukacyjnego informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nie ma konieczności zakończenia projektu do 31.12.2017 r. Należy przyjąć zasadę, że rozpoczęcie realizacji projektu w danym oddziale oznacza spełnienie wymagań określonych w §3 rozporządzenia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Biorąc pod uwagę cykl realizacji projektu, w tym czas jego realizacji, np. kilka miesięcy, może się zdarzyć, że realizacja projektu zakończy się już w kolejnym roku kalendarzowym.
 4. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji tego wymagania jest także planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2017/2018.
 5. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).
 6. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu– sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2018 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu
  •  Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:
  1. do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,
  2. w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych,
  • Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
  1. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowaw § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
  2. wnioski z realizacji programu.
 1. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:
  1. liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
  2. liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
  3. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
  4. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

 

 1. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

 

Fakt zrealizowania poszczególnych zadań określonych w rozporządzeniu w odniesieniu do bibliotek potwierdza organ prowadzący w stosownym sprawozdaniu. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań oraz druki do wypełnienia wraz z objaśnieniami zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

Pytania i szczegółowe informacje p. Robert Gwóźdź tel. 774524361