2 marca 2022

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej”

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne w celu poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:

  • pracowników Kuratorium Oświaty (KO) i pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (głównie kadra kierownicza/decyzyjna),
  • pracowników Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN)
  • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia realizujących kształcenie ogólne.

Realizacja szkoleń:

Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej w czasie rzeczywistym.

  • 2 zjazdy – łącznie 30 godzin dydaktycznych (dla pracowników KO i JST)
  • 3 zjazdy – łącznie 45 godzin dydaktycznych (dla pracowników PDN i Placówek Oświatowych)

 Liczba miejsc ograniczona!

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które otrzymały wsparcie w ramach projektów pn.:

  • Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
  • Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
  • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Po szkoleniu każdy Uczestnik Projektu otrzyma 3 godzinne wsparcie – doradztwo z zakresu edukacji włączającej.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do wypełnienie znajdują się na stronie projektowej.

Kontakt do biura projektu:

Marcin Weiss – specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia szkoleń, nr tel. 77 404 75 89, e-mail: mweiss@rzpwe.opolskie.pl