10 maja 2024

„Rehabilitacja 25 plus” – rozpoczął się nabór wniosków dla roku szkolnego 2024/2025

Oddział Opolski PFRON zaprasza do udziału w programie, w którym adresatami są placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy – Prawo oświatowe

Wnioski przyjmowane są od dnia 29 kwietnia 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. przez Oddział Opolski PFRON, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Stawka osobowa przypadająca na jednego uczestnika programu miesięcznie wynosić będzie 3.200,00 zł.
Jednocześnie przypominamy że program adresowany jest do placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)
Beneficjentami programu są absolwenci tych placówek, niezatrudnione (dorosłe) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W ramach programu beneficjentom może zostać zaoferowane wsparcie w szczególności w postaci:

  1. usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  3. udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  4. pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; 1 Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.
  5. pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  6. działań aktywizujących zawodowo – tylko w przypadku absolwentów SPdP;
  7. transportu.

Zakres świadczonych beneficjentowi usług oraz ich wymiar godzinowy ustala podmiot prowadzący daną placówkę. W danym miesiącu każdy beneficjent powinien mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia.
Szczegółowe informacje o programie „Rehabilitacja 25 plus” oraz wzory dokumentów związanych z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.
W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowych informacji udziela pracownik PFRON pod numerem telefonu (77) 887 20 41 lub 734211509 lub elektronicznie email: akrawczyk@pfron.org.pl