24 października 2020

Rządowy program „Aktywna tablica” 2020-2024 – wnioski dla szkół i organów prowadzących

Szanowni Państwo,

w najbliższych dniach Rada Ministrów przyjmie uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020–2024.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;

UWAGA!

W Województwie Opolskim wnioski należy składać do Opolskiego Kuratora Oświaty.

Ze względu na krótki czas na złożenie wniosków i ich ocenę, wnioski należy składać:

– osobiście w biurze podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 Opole (w przypadku złożenia wniosku na kopercie proszę wyraźnie oznaczyć dopiskiem „Rządowy program Aktywna tablica” oraz datę i godzinę złożenia wniosku),

– lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Opolu:  /koopole/skrytka

 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

W przypadku zespołów wniosek dyrektora składany jest na konkretną szkołę w zespole, a nie na zespół!

Kwota wsparcia finansowego.

 • szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:
 1. a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

 1. c) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 2. d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 3. e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W załączeniu udostępniamy wzory wniosków o udział w programie oraz o wsparcie finansowe z programu rządowego „Aktywna tablica”.

Wzory te, wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania w życie programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja.)

 

Informacji o realizacji Programu udziela p. Marek Wąsowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

tel.: 607 035 677

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z z dnia 23 października 2020 r.

 

Informacje – Ministerstwo Edukacji Narodowej