2 września 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się podpisane rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” oraz Uchwała Rady Ministrów wraz z programem oraz wzory dokumentów.

Ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki można również pobrać wzory wniosków dyrektora szkoły i organu prowadzącego, a także zestawienie pomocy dydaktycznych.

Załącznik do wniosku organu prowadzącego – wzór listy szkół zgłoszonych do udziału w Programie wraz z ich numerem  RSPO wraz z oświadczeniami organu prowadzącego (zgodnie z §9 ust. 2 pkt 1, 4, 5 rozporządzenia) obowiązujący w województwie opolskim: lista szkół oświadczenia organ prowadzący 2021 opolskie.

Wnioski prosimy kierować do Opolskiego Kuratora Oświaty i składać w kancelarii ogólnej. Decyduje data wpływu.

W sprawie realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim prosimy o kontakt z p. Markiem Wąsowskim, wojewódzkim koordynatorem ds. innowacji w edukacji, e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl