24 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

W nawiązaniu do pisma DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2 z dnia 10 lipca 2018 r. Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych proszę o przesłanie do dnia 27 lipca 2018 r. informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających zarówno liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc, jak i niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z zasadami zawartymi w projektach wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia według załączonego wzoru tabeli. W przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu. Informację proszę przesłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl,
Sprawę prowadzi Piotr Łaba Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu.

1. Wzór tabeli