21 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
Województwa Opolskiego

W nawiązaniu do pisma DWKI-WWR.4015.8.2017.CZ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających zarówno liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc jak i niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z zasadami zawartymi w projektach rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r. oraz Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia. Powyższe dane proszę przesłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl do dnia 25 lipca 2017 r. zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu. Informacje proszę przekazać w tabeli wg załączonego wzoru. Wymienione wyżej projekty znajdują się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia i uchwały znajduje się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300507

Załączniki:

Wzór tabeli.