27 lipca 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – informacja na temat możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Dopuszczalna jest modyfikacja wniosku organu prowadzącego szkołę podstawową, który uzyskał wsparcie w programie – również na etapie realizacji zadań.

Udzielając zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków, Opolski Kurator Oświaty może pozwolić na przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu pod warunkiem, że w ramach przesunięć nie wygenerują się wydatki majątkowe ( inwestycyjne). Wydatki majątkowe muszą być w całości finansowane z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

W każdym przypadku wystąpienia zmian w kalkulacji kosztów zadania, zgodnie z umową § 2 pkt.13, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest przedłożyć korektę wysyłając ją drogą elektroniczną na adres hnowacka@kuratorium.opole.pl oraz poprzez e-PUAP na adres:Kuratorium Oświaty w Opolu w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian. Odpowiedź organ prowadzący otrzyma drogą elektroniczną.