3 października 2019

Sprawozdanie organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 1- 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. poz.267,  którym udzielono wsparcia finansowego, składają wojewodom zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielania wsparcia finansowego.

Zgodnie z rozporządzeniem sprawozdanie powinno zawierać:

  1. zestawienie liczby szkół i uczniów objętych wsparciem finansowym;
  2. zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego;
  3. efekty zrealizowanych zadań;
  4. charakterystykę problemów i barier w realizacji zada w ramach modułu 3 Programu.

 

Wzór sprawozdania finansowego organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”