15 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

 

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły przesyła do Kuratorium Oświaty w Opolu, również w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata.

Informacja jest konieczna także w przypadku szkół wykazanych w SIO (wg. stanu na dzień 31 marca 2020 r.), w których nie ma obecnie uczniów.

 

Ww. termin dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów przestrzegając następujących zasad:

 1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
 3. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości .
 4. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być uczniem danej szkoły jeszcze w roku szkolnym 2020/2021, na który będzie przyznawane stypendium.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
 2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

DODATKOWO PRZYPOMINAMY, że

w ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać w Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 – drogą pocztową  w nieprzekraczalnym terminie o którym mowa na wstępie (decyduje data stempla  na dzienniku podawczym).

 

W celu uniknięcia oczywisty omyłek wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

 

Podstawa prawna:

 • 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

 

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje
pani  Monika  Pawlicka, starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji,
e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl, tel.: (77) 45 24 566

Załączniki:

informacja o nie wytypowaniu kandydata

klauzula informacyjna PRM

wniosek-o-stypendium-PRM